Kwaliteitswaarborging opleidingsproducten Stichting Sozadidact

Stichting Sozadidact verzorgt opleidingen en trainingen voor medewerkers van sociale diensten. Om de kwaliteit van deze producten te waarborgen, hanteert stichting Sozadidact de onderstaande uitgangspunten.

Het bestuur van de stichting Sozadidact is eindverantwoordelijk voor alle producten en diensten die onder de naam van de stichting worden geleverd en uitgevoerd.

Meer specifiek is het bestuur o.a. verantwoordelijk voor:

  • De kwaliteit en actualiteit van de opleidingsproducten;
  • De coördinatie van de opleidingen;
  • Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers;
  • De financiële afhandeling van contracten;

Kwaliteit van de docenten en trainers

Voor de vakinhoudelijke opleidingen en cursussen maakt stichting Sozadidact uitsluitend gebruik van ervaren docenten en trainers die in staat zijn een goede mix van theorie en praktijk te brengen. Zij zijn werkzaam in de praktijk en hebben door hun jarenlange ervaring als docent uitstekend inzicht in de wijze waarop kennis aan de doelgroep overgedragen moet worden.

De kwaliteit van onze docenten wordt bewaakt aan hand van uitgebreide evaluaties met en door opdrachtgevers en cursisten. Verder zorgt stichting Sozadidact voor een periodieke informatievoorziening aan al haar docenten door middel van nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten.

Evaluatie

Elke cursus of training wordt afgesloten met een evaluatie door middel van een evaluatieformulier. De evaluatieformulieren vormen de input voor de evaluatie van het functioneren van docenten en trainers en herijking van cursussen en trainingen.

Bereikbaarheid

Binnen kantoortijden is er volgens het terugbelprincipe altijd iemand bereikbaar voor vragen ten aanzien van de opleidingsmogelijkheden, inhoud van opleidingsproducten, planning enz. Vragen die gesteld worden per e-mail worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, beantwoord.

Vertrouwelijkheid gegevensverstrekking

Alle informatie die door klanten aan stichting Sozadidact wordt verstrekt is alleen toegankelijk voor medewerkers van stichting Sozadidact en alleen voor zover dit van belang is voor het uitvoeren van het betreffende opleidingsproduct. Klanten kunnen te allen tijde om inzicht in deze gegevens verzoeken.

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden gericht aan de het bestuur van Stichting Sozadidact. De klager ontvangt uiterlijk binnen een week bericht van ontvangst van de klacht.
Klachten zullen zo spoedig mogelijk na indiening vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 4 weken is de klacht afgehandeld of, indien een langere periode nodig is om onderzoek te doen, ontvangt de klant bericht van de reden van uitstel en een prognose van de te verwachten afhandelingsduur.
Wanneer de klacht niet tot tevredenheid van de klager wordt afgehandeld, zal het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Stichting Sozadidact.
De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De consequenties van de uitspraak zullen door Stichting Sozadidact worden nageleefd.
De bij het bestuur van Stichting Sozadidact ingediende klachten worden geregistreerd en gedurende 5 jaar bewaard.