Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door stichting Sozadidact gedane offertes en transacties.

2. Offertes
2.1 Door stichting Sozadidact gedane offertes zijn vrijblijvend. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van offreren gehanteerde prijzen.
2.2 De geldigheidsduur van de offertes bedraagt 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.
2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de in de offerte gedane aanbiedingen.
2.4 Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.


3. Facturering
3.1 Facturen voor de basis- en verdiepingscursussen met een open inschrijving in Rotterdam worden halverwege de cursus verzonden. Facturen voor in-company cursussen worden na afloop van de opleiding verzonden.
3.2 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
3.3 De opleidingsactiviteiten van stichting Sozadidact zijn vrijgesteld van de heffing van BTW.

4. Vervanging bij ziekte of verhindering
4.1 Bij ziekte en / of verhindering van een docent zal stichting Sozadidact indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
4.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal stichting Sozadidact cliënt hiervan op de hoogte stellen en tevens een alternatief voorstel doen.

5. Ontoerekenbare tekortkomingen
5.1 Storingen binnen het bedrijf van de stichting Sozadidact of op de locatie waar de opleiding plaatsvindt welke stichting Sozadidact niet kunnen worden toegerekend, ontslaan stichting Sozadidact van de verplichting tot het nakomen van de overeengekomen leveringsverplichtingen, zonder dat cliënt enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.
5.2 Onder storingen zoals hierboven bedoeld vallen onder meer onlusten, overstroming, niet tijdige en / of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, ziekte en computerstoringen.
5.3 In geval een storing zoals hiervoor genoemd zich voordoet, zal stichting Sozadidact cliënt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
5.4 In geval van storingen heeft cliënt het recht om de overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling van de storing, schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vergoeden.

Voorwaarden voor deelname

Aanmelding
Aanmelding voor de basis- of verdiepingscursus PW met een open inschrijving is mogelijk via het aanmeldingsformulier op deze site. Voor de overige cursussen, die uitsluitend in-company worden verzorgd, kan een vrijblijvende offerte worden aangevraagd.

Annulering van een cursus
Bij onvoldoende aanmeldingen bestaat de Depression Treatment mogelijkheid dat een geplande basis- of verdiepingscursus met een open inschrijving geannuleerd wordt. Indien een cursus wordt geannuleerd, worden de deelnemers uiterlijk 2 weken van tevoren geïnformeerd.

Annulering van deelname
Een aanmelding voor de basis- of verdiepingscursus PW kan tot 2 weken voor aanvangsdatum van de cursus kosteloos geannuleerd worden. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Auteursrecht
Na afloop van een cursus wordt het lesmateriaal eigendom van de cursist. Stichting Sozadidact bezit auteursrecht op het door haar samengestelde en verstrekte lesmateriaal. Het verveelvoudigen en/of openbaar maken van het materiaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Privacy
De door een opdrachtgever of deelnemer verstrekte gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur/ medewerkers van de stichting die deze gegevens voor het uitvoeren van hun taak nodig hebben.

Toepasselijkheid
Door de (digitale) aanmelding geeft de cursist en/of opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van bovengenoemde 'voorwaarden voor deelname' en daarmee in te stemmen.

Voorbehoud
Wijzigingen in de inhoud, opbouw van het cursusprogramma, duur en kosten van cursussen, zoals vermeld op deze internetsite, zijn nadrukkelijk voorbehouden. Dat geldt tevens voor eventuele fouten. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.